Alperen Sah Abursum

Docker Debian 11 Kurulumu

Docker eski sürümleri mevcut ise kaldırıyoruz,

apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Docker Engine’i yeni bir ana makineye ilk kez yüklemeden önce Docker deposunu ayarlamanız gerekir. Daha sonra, Docker’ı depodan yükleyebilir ve güncelleyebilirsiniz,

Gerekli paketleri indiriyoruz,

apt-get install \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release -y
mkdir -p /etc/apt/keyrings

Docker’ın resmi GPG anahtarını aktarıyoruz,

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

depoyu kurmak için,

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Son adım Docker’ı kuracağız, depoyu güncelliyoruz,

apt-get update && apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
docker --version

Docker Engine’in doğru şekilde kurulduğunu anlamamız için,

docker run hello-world

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir